Feliĉan Novjaron!

I apologize for the lack of posts the last few months. Yes, we’re still meeting, and it’s still  Sundays at 7:00 at FairGrounds (and we might be outgrowing it soon!) I also apologize for the delay in setting up the new site.  I’m working on it again, and it should be operational soon.  The URL will be bonege.com (with esperantosource.com as another domain name) but please don’t visit it until it’s ready.  I’ll let you know!

Mi pardonpetas por la manko de afiŝoj dum la lastaj monatoj. Jes, ni ankoraŭ kunvenas,  kaj ankoraŭ dimanĉe je 7:00  ĉe FairGrounds (kaj eble ni baldaŭ bezonos pli da spaco!) Ankaŭ, pardonpetas mi por la laborhalto pri la nova retejo. Sed mi relaboras pri tion, kaj baldaŭ ĝi funkcios. La retadreso estos bonege.com (kun esperantosource.com kiel alia adreso) sed bonvolu ne vizitu ĝin ĝis ĝi pretas. Mi vin informos!

Getting Closer!

The new site for The Esperanto Club of Hampton Roads will launch later this week. Unlike the present site, our club notes and schedules will be only a small part of the new site, which will mostly be structured as an “Esperanto source” for English speakers interested in the other international language.

La nova retejo por La Esperanto-Klubo de Hampton Roads ekstaros ĉi-semajne. Malsimila al la nuna retejo, nia kluba notoj kaj dataroj nur estos malgranda parto de la nova retejo, kiu estos “Esperanta fonto” de informo por anglaparolantoj kiuj interesiĝas pri la alia internacia lingvo.

September 28th meeting location

On September 28, we will not be meeting at Fair Grounds. Instead we’ll be watching the first half of Gerda Malaperis at Jon’s place.  Visitors are welcome as always! The time will be 7pm, as usual, but the address will be: 930 Spotswood Ave, Apt D2, Norfolk.  See you there!

Je la 28a de Septembro, ni ne kunvenos ĉe la kafejo Fairgrounds. Anstataŭ, ni rigardos la unuan duonon de Gerda Malaperis ĉe Jon. Vizantoj ĉiam bonvenos!  La tempo esto je 7 ptm, kiel kutima, sed la adreso estos: 930 Spotswood Ave, Apt. D2, Norfolk. Ĝis la!

To Montreal! Montrealen!

It’s official–I’m going to Montreal in a couple of weeks for the 7th Pan-American Esperanto Convention (“TAKE 7” in Esperanto).  I’ve got my passport in hand, train ticket purchased, and lodgings reserved (very affordably!) at UQAM, the University of Quebec at Montreal. I’ve always enjoyed travel, and to say I’m greatly looking forward to this trip is an understatement!

Oficialas!  En du semajnoj, mi iros Montrealen por la 7a Tut-Amerika Esperanta Kongreso (TAKE 7).  Mi prete havas mian pasporton, mia trajnbileto estas pagita, kaj mia loĝigoj rezervitas malplikoste ĉe UQAM, la Universitato de Kebeko ĉe Montrealo. Mi ĉiam ĝuis vojaĝi, kaj oni ne povas troigi kiel mi antaĝuas ĉi-tiu vojaĝon!

Wordlist – Vortlisto

Jon has been working on a basic wordlist of about 3500 words and phrases in Esperanto and English, arranged according to subject. The file is a spreadsheet with a table of contents and a separate page with a sortable alphabetical list of the 1000 most common Esperanto words, based largely on the list published by the Esperanto Society of Chicago. There’s also a random number / random date generator for practicing numbers and dates. Although most of the vocabulary is basic, one feature is a page featuring a more detailed vocabulary of religious and computer-oriented terms, for those interested in those subjects. Click to download the spreadsheet in Excel format or OpenOffice format. (Note: Internet Explorer users should only click on the Excel link) This is a work in progress and will likely have several updates. Enjoy!

Jon verkis bazan vortliston de ĉirkaŭ 3500 vortoj kaj vortgrupoj en la angla kaj Esperanto, arangita per temo. La dosiero estas kalkultabelo, kun tablo de enhavoj, kaj aparta folio kun alfabeta, sortebla listo, bazita sur simila listo farita de la Esperanto Society of Chicago. Ankaŭ estas hazarda numero / hazarda dato ilo pro praktiki numerojn kaj datojn. Kvankam plejparte, la vortlisto estas baza, unu paĝon havas pli detalan liston de religiaj kaj komputikaj vortoj, por kiu ajn interesiĝas en tiajn temojn. Klaku por alŝuti la sternfolion en ExcelOpenOffice versioj. (Rimarku: Internet Explorer uzantoj devas klaku sole la “Excel” ligon.) Tiu estas progresant-laboro, kaj verŝajne ĝisdatigos kelkfoje. Ĝuu!

Growing interest in Hampton Roads

More people in the area are expressing their interest in Esperanto. When I began studying Esperanto in earnest (just a couple of months ago), I was disappointed that there was no active group in the area. Well, that’s no longer the case. Our last meeting saw two new people present, one of whom was a fifth-grader who is strongly inspired by what Esperantists call “the internal idea” of the language–namely, the idea that if everyone learned this simple –but expressive and powerful–language as a common second language (not replacing anyone’s native languages), misunderstandings and strife throughout the world could be greatly reduced through better communication.

Because of this internal idea, Esperanto has grown a large culture of people who hope for international understanding and peace. Of course, not all Esperantists are nice people, but most of us are! Check us out!

Pli homoj cxi tie esprimas ilian intereson Esperantan. Kiam mi komencis studi Esperanton serioze (ĵus du monatoj antaŭe), Mi desapontiĝis ke ne estis aktiva grupo en la area. Nu, tio ne plu estas la kazo. Ĉe nia lasta kunveno, du pli personoj alvenis, unu el kiuj estis kvin-gradano kiu inspiriĝis per “la interna ideo” de la lingvo–la ideo ke se ĉiuj lernis tiun simplan–sed esprimpovan kaj fortan–lingvon por komuna dua lingvo (ne anstataŭas ies denaskaj lingvoj), la pliboniĝa interkomunikado povus ege malpliigi miskomprenadojn kaj luktojn tra la mondo.

Ĉar de tiu interna ideo, Esperanto kreskigis grandan kulturon da homoj kiuj esperas internacian interkomprenadon kaj pacon. Klare, ne tute Esperantistoj estas agrabla, sed la plejparto da ni estas! Venu kaj vidu!

Underway!

Five people attended the first meeting of the Esperanto Club of Hampton Roads, including a two-year-old boy who is a likely candidate to become one of the comparatively few native speakers of the language. We had a great time getting to know each other, and practicing Esperanto, which is new for all of us. For now, we’re continuing to meet every other Friday night at Fair Grounds Coffee, on the second floor of Texture 806 Baldwin Ave. Norfolk, VA. Come and join us!

Please note however, that the next meeting will being at 6:30 pm instead of 7:00

Kvin homoj ĉeestis la unuan kunvenon de la Espertanto-Klubo de Hampton Roads, eĉ du-jarula knabeto, kiu povas iĝi unu el la malmulta denaskaj Esperanto-parolantoj. Ni ĝuis ekkoni unu la alian kaj paroli Esperante, kiu estas io nova por ni ĉiuj. Por nun, ni rekunvenos je ĉiu dua vendredo, ĉe Fair Grounds Kafejo, en la dua etaĝo de la butiko “Texture.” 806 Baldwin Ave. Norfolk, VA. Venu kaj lernu kun ni!

Rimarku, bonvole, ke la venonta rekunveno estos je 6:30 ptm, anstataŭ 7:00.

Announcing EKHR — Anoncado EKHR

There’s enough interest now to announce the club. A friend and I met together a week ago, and tossed around some ideas on what our E-o gatherings might look like; then I heard from another interested party that they’ll come to the next meeting. In addition, Kat, the leader of the previous local group, is going to inform the members of the former group about our new startup.

I’m just a beginner … but I’m learning fast. You can, too! Come and visit us at Fair Grounds Coffee in Ghent, Norfolk, Virginia, this Friday at 7:00 pm!

Nun estas sufiĉe intereso por anonci la klubon. Amiko kaj mi konvenis pasintsemajne, kaj babilis pri kiel ŝajnus nian E-on kunvenojn. Tiam, mi aŭdis de aliaj interesitoj, ke ili venos al la venonta kunveno. Ankaŭ, Kat, la estro de la pasintan lokan grupon, diros la membrojn de la eksa grupo pri nia nova klubo.

Mi estas nur komencanto … sed mi lernas rapide. Vi povas, ankaŭ! Venu kaj vizitu nin ĉe Fair Grounds Kafejo in Ghent, Norfolk, Virginio, ĉi tiu venonta vendredo je 7:00 ptm!